Ben’S MAX

Pihustatav vedelik.

Toimeaine: N,N-dietüül-m-toluamiid (CAS 134-62-3; EÜ 205-149-7), 50 %.

Kasutamine. Ühekordselt pealekandmisel peletab tõhusalt sääski kuni 4 tundi, troopilisi sääski kuni 3 tundi ja puuke kuni 4,5 tundi. Mitte kasutada all 2-aastatel lastel. Kanda nahale ainult üks kord päevas.

Täiskasvanud võivad nahale kanda maksimaalselt 35 pihustust ja üle 12-aastased lapsed kuni 14 pihustust ühe päeva jooksul. Lastele vanuses 2-12 aastat võib ühe päeva jooksul kanda maksimaalselt 6 pihustust ning seda ainult kaelale, peale, küünarvartele ja jalgadele ning ülejäänud kehaosad tuleb kaitsta riietega. Mitte kanda alla 12-aastase lapse käelabadele.

Soovituslik on riietega katta mistahes tootega töötlemata nahapind, et piirata hammustavate putukate ligipääsu.

Ettevaatusabinõud. Kasutada ainult väliskeskkonnas või hästi ventileeritavas kohas. Vältida silma ja suhu sattumist. Mitte pihustada otse näkku. Näopiirkonda kandmiseks pihustada vahendit kätele ja kanda vahend kätega näole. Mitte määrida suu ja silma piirkonda, lahtistele haavadele, kahjustatud nahale ja sügavatesse nahavoltidesse nagu kaenlaalused, küünarnuki- ja põlveõndlad. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte ja pöörduda arsti poole. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata arstile toote pakendit või pakendi märgistust. Tundlikel inimestel võib põhjustada ärritust. Ärrituse tekkimisel pesta nahka seebi ja veega. Siseruumidesse naasmisel pesta toode maha vee ja seebiga. Toodet kanda peale ettevaatlikult, et vältida potentsiaalsete pritsmete, tilkade ja/või pihustatud toote sattumist maapinnale. Mitte saastada toiduaineid, toidunõusid või toiduga kokkupuutuvaid pindu. Hoida toodet turvalises kohas. Hoida originaalpakendis. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte saastada kemikaaliga või kasutatud konteineriga pinnast, veekogusid või vooluveekogusid. Konteinerit korduvalt mitte kasutada. Mürgistusteabekeskus tel. 16662.

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust.

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida üksnes originaalpakendis. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Vältida sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Sisu/mahuti kõrvaldada sobivas ja selleks ettenähtud jäätmekäitluskohas vastavalt asjakohastele õigusaktidele ning vajadusel konsulteerida jäätmekäitleja ja/või pädeva asutusega.

Maht 37 ml.

Kasutusaeg 3 aastat alates tootmiskuupäevast.

Biotsiidi loa number EE-NAMR2017-0085.

Tootja. Tender Corporation, 944 Industrial Park Road, Littleton, NH 0351 (JAV).

Loaomanik. Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., via Vicenza 67, 36015 Schio, Itaalia.

Maaletooja. UAB “Litfas”, Vytauto tn. 6, LT – 55175, Jonava, tel. (8 37) 330664, faks. (8 37) 330899.Turustaja: AS PAIRA, AS PAIRA, Pae 8, 11414 Tallinn, Eesti. info@paira.ee